Podmienky používania

Kantar Slovakia vydáva podmienky a právne obmedzenia používania internetovej prezentácie na registrovanej adrese www.iqual.sk. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať alebo už používajú internetovú stránku (ďalej iba užívatelia):

  1. Prevádzka internetových stránok je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky: o autorských právach, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (ďalej iba autorský zákon) oprávnených vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
  2. Webová stránka www.iqual.sk slúži predovšetkým na informovanie o aktivitách na online platforme www.iqual.sk, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Kantar Slovakia.
  3. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach.
  4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránky www.iqual.sk.
  5. Užívatelia sa zaväzujú k zachovaniu mlčanlivosti o skutočnostiach, s ktorými prídu do kontaktu na stránke www.iqual.sk.
  6. Užívatelia sa zaväzujú, že nebudú poskytovať dôverné informácie tretej strane. V opačnom prípade nesú plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu.
  7. V prípade, že prevádzkovateľ zistí, že užívateľ neposkytol pravdivé informácie, vyhradzuje si právo takéhoto užívateľa z prieskumu okamžite vylúčiť.
  8. Prístup na stránku www.iqual.sk môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle Zák. Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. V takomto prípade bude prevádzkovateľ s údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi.
  9. Spoločnosť Kantar Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto podmienky používania. Podmienky používania internetovej stránky www.iqual.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.